Missie en Visie

ZHZ ggz maakt verbinding tussen zorg en welzijn, tussen kinderen, jeugd en volwassenen; tussen maatschappelijk en sociaal. 

Visie op GGZ; een sociale en maatschappelijke GGZ

Wanneer er sprake is van klachten of problemen richten wij ons op mogelijkheden, op ontwikkeling en het vinden van een nieuwe balans. Veranderen doen mensen zowel op eigen kracht als in samenhang met hun omgeving. Problemen, klachten, ziekte en beperkingen hebben invloed op anderen en betekenis in relaties, gezinnen en families en kunnen begrepen worden vanuit perspectieven op neuropsychologische ontwikkeling, sociale en maatschappelijke context.

ZHZ ggz is ontstaan vanuit een samenwerking van twee ervaren zorgaanbieders:

 1. Het Centrum voor Gezinsbehandeling Drechtsteden
 2. Psychotherapiepraktijk Dordrecht e.o.

 

Deze samenwerking biedt een antwoord op maatschappelijke ontwikkelingen waarin ziekte en ziek zijn minder centraal staan, er nadruk ligt verbinding zoeken met anderen, samen herstellen en ontwikkelen.

De transformatie jeugd in onze regio vraagt om samenwerking:

 1. bij meervoudige gezinsproblematiek kunnen verschillende en aanvullende specialistische ggz  behandelingen worden ingezet
 2. verbinding maken tussen problemen/zorgen over kinderen, jeugd en volwassenen is voor ZHZ ggz vanzelfsprekend.
 3. verbinding maken met andere sociale terreinen hoort daar natuurlijk bij. Maatschappelijke problemen als schoolverzuim, echtscheiding, schulden, werkloosheid, gebrek aan scholing, verslaving komen veel voor, dat heeft grote gevolgen voor het gezondheid en welzijn.

 

ZHZ ggz en haar partners behandelen in de gespecialiseerde GGZ kinderen, jeugdigen en volwassenen met klachten in complexe gezinsomstandigheden, binnen het kader zorgverzekeringswet (ZVW) vanaf 18 jaar en  in het jeugdomein onder de 18 jaar.  Herstellen en ontwikkelen doe je samen, dit overstijgt het jeugd- en volwassenendomein. Sociale en maatschappelijk ggz vraagt om een integrale visie op hulpverlening en een analyse van problemen vanuit verschillende perspectieven. Ruimte maken, de context betrekken, tijd nemen voor onderzoek is nodig om met betrokkenen tot een realistische en helpende focus te komen die effectieve hulpverlening mogelijk maakt.

ZHZ ggz biedt hulp aan mensen in relatie tot hun sociale omgeving; we noemen het sociale en maatschappelijke ggz. Diagnostische informatie is daarom ook altijd informatie over de mens samen met anderen in zijn omgeving. In samenspraak met onze cliënten bespreken we of het focus moet liggen op veiligheid, stabilisering en/of verandering.

Hierbij komt aan de orde of er gewerkt moet worden aan meer veiligheid en bescherming , met andere woorden is er sprake van crisis en/of dreiging. Of moet er gewerkt worden aan regelmaat en structuur (stabilisering) of is het mogelijk te werken aan verandering van gedrag, cognities en interpersoonlijke relaties, zodat er meer balans komt tussen welzijn en gezondheid. Een en ander wordt mede vorm gegeven vanuit neuro-psychologische perspectieven op stress hantering, het hechtingsperspectief op persoonlijkheidsontwikkeling en het systemisch perspectief of relatievorming en sociale systemen. We bespreken samen met betrokkenen wat nodig en haalbaar is. Het door het Centrum voor Gezinsbehandeling ontwikkelde 3D model (mei 2016) benadrukt dat veiligheid, stabilisering of verandering vraagt om specifieke scholing en kennis van hulpverleners. Welke organisaties deze deskundigheden beschikbaar hebben moet duidelijk zijn! Zo wordt voorkomen dat zorgtrajecten starten zonder dat duidelijk is waar aan gewerkt moet gaan worden.

Bij het kennismakingsgesprek wordt aan de cliënt in voor hem/ haar begrijpelijke taal verteld, wat de missie en visie van ZHZ ggz is en welke zorg en ondersteuning er door ons geboden kan worden. Er wordt ook verteld waar de cliënt deze informatie terug kan lezen.

Werkwijze ZHZ ggz

De werkwijze van ZHZ ggz kenmerkt zich door diagnostiek en hulpverlening die zich kan richten op acht dimensies. Deze dimensies kunnen worden gezien als vensters van ons sociale ggz perspectief. Deze vensters maken verbinding(en) tussen zorgaanbieders, jeugd- en wijkteams vanzelfsprekend.

 1. wonen, school/ opleiding
 2. werk en financiën
 3. cultuur, integratie / participatie
 4. ziekte en gezondheid
 5. veiligheid en dreiging
 6. stabiliteit, aanpassing en gedrag
 7. gezins- en familie context
 8. afhankelijkheid en autonomie

Deze acht dimensies vormen de brug tussen zorg voor kinderen, jeugd en volwassenen en verbinden maatschappelijke omstandigheden, jeugdzorgaanbieders, welzijnszorg en (geestelijke) gezondheidszorg.

Matched care is in de ogen van ZHZ ggz een belangrijke voorwaarde voor het verlenen van zinnige en betaalbare zorg. Cliënten ontvangen wat op dat moment nodig is om weer samen verder te kunnen en hulpverleners worden gestimuleerd met het juiste focus de beste zorg te bieden binnen hun eigen competentie.

Inspiratie

ZHZggz staat voor sociale en maatschappelijke ggz en is geïnspireerd door de onderstaande ethische en maatschappelijke uitgangspunten* :

 • Mensen zijn gelijk en hebben gelijke rechten (ongeacht ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status).
 • Ieder mens heeft recht op maatschappelijke zekerheid en mag aanspraak maken op hulpbronnen van zowel economische, sociale, psychologische en culturele aard om te komen tot een waardig bestaan waarin vrije en volledige ontplooiing van zijn menszijn verwezenlijkt kan worden.
 • Een ieder heeft recht op eigen gedachten, besluitvorming en heeft het recht om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.
 • Mensen hebben recht op bescherming tegen onwillekeurige inmenging in hun persoonlijke aangelegenheden.
 • Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen dat aan hun kinderen zal worden gegeven.
 • Hulpverlening is alleen effectief indien er goed naar mensen wordt geluisterd, wanneer er overeenstemming is over wat kan helpen , er hoop geboden wordt en hulp snel geleverd wordt.

* uitgangspunten zijn gebaseerd op de Universele rechten van de mens (1946)

Tot slot

Onze overtuiging is dat elk mens, jong of oud, in haar/zijn omgeving uniek is. We weten dat hulpverleners mensen niet kunnen veranderen. Mensen kunnen wel zichzelf veranderen en invloed uitoefenen in hun sociale en maatschappelijke omgeving. Dat is voor iedereen moeilijk maar er kunnen krachten en hulpbronnen worden gemobiliseerd om kansen op verbetering te vergroten. We zijn ook realistisch en weten dat er beperkingen zijn aan ontwikkeling en aan menselijke mogelijkheden. Leren leven met wat er is, dat is soms al heel wat.

Wij geloven dat oorzaken van menselijke problemen en klachten altijd divers zijn en dat enkelvoudige individuele verklaringen weinig voorkomen en meestal niet veel bijdragen aan de oplossing daarvan.
We weten ook dat emoties, ervaringen, de verhouding met anderen onderdeel uitmaken  van elk probleem en van elke oplossing en dat. de maatschappelijke context daar ook op van invloed is.

Wij denken dat verandering van mensen niet allen van binnen uit komt maar dat verandering ook wordt beïnvloed door de sociale omgeving. Gezinnen, werk- of opleidingsomgeving, wonen en sociale en financiële omstandigheden zijn van invloed.

ZHZ ggz biedt sociale en maatschappelijke ggz die hierop aansluit.

SAMEN WERKEN

Aansluiten en afstemmen met cliënten vraagt om samenwerking. We vinden dat onze competenties pas optimaal benut worden wanneer we kunnen samenwerken met families, gezinnen, belangrijke derden, collega hulpverleners en scholen. In ons dagelijkse werk zijn we daarom toegankelijk in het beschikbaar stellen van onze competenties. Bijvoorbeeld in het gezamenlijk ontwikkelen van projecten en bij gezinnen / ouders, opvoeders, kinderen / jeugdigen en hulpverleners in de knel.

Samen werken op deze wijze werken betekent ook iets voor hoe we in onze organisaties met collega’s vormgeven. We werken met competente, zelfstandige behandelaren die we waar mogelijk optimaal regie willen geven over hun ambacht. Zowel op het gebied van planning, als op taakstelling als op inhoudelijke vormgeving van behandelingen.  Samenwerking is binnen de organisatie het uitgangspunt. Uiteraard binnen de gegeven organisatorische, maatschappelijke en financiële kaders zijn in de samenwerking  eerlijkheid, openheid, vertrouwen en ruimte geven de werkwoorden. Maar werken doe je niet alleen, steun en uitwisseling is beschikbaar in collegiale samenwerking en teamverband,. Inbreng en suggesties over hoe het beter kan worden verwelkomd.

​We weten dat samenwerking ook gaat over het praktisch regelen van voorwaarden voor efficiënte en toegankelijke zorg. Voorwaardenscheppende en verbindende financiering die samenwerking mogelijk maakt en competenties verbindt is noodzakelijk. We willen meedenken. We deden suggesties over een verbindende financieringsstructuur met één financieringssystematiek voor alle domeinen. Samenwerking en kwaliteit kan zo worden bevorderd. Het competentieniveau van zorgaanbieders staat centraal.